Zakład Metodologii Badań Europejskich jest jednym z sześciu zakładów działających w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia europejskie jako subdyscyplina w ramach nauk o polityce charakteryzują się dużą dynamiką. Wywodzące się głównie z nauki o stosunkach międzynarodowych podejścia teoretyczne wzbogacane są o elementy zaczerpnięte z ekonomii i socjologii, istotne znaczenie mają też dla nich takie dyscypliny jak prawo czy historia. Równie bogate źródła mają metody badawcze stosowane w dociekaniach dotyczących integracji europejskiej.

Celem Zakładu jest rozwijanie świadomości metodologicznej badań europejskich w Polsce. Służą temu publikacje, seminaria, konferencje naukowe i projekty badawcze. Ich tematyka skupia się na krytycznej analizie podejść teoretycznych, propagowaniu korzystania z zaawansowanych metod jakościowych i ilościowych oraz ocenie stanu rozwoju subdyscypliny studiów europejskich w Polsce. Zespół Zakładu prowadzi również działalność dydaktyczną.

Kierownik
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz

Zespół
dr Kamil Ławniczak (sekretarz)

Kontakt
metodologia.ie@uw.edu.pl

AKTUALNOŚCI

Nowa książka dr. Kamila Ławniczaka

Nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR ukazała się monografia autorstwa dr. Kamila Ławniczaka pt. Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej. Publikacja prezentuje rezultaty projektu badawczego "Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej".

"Rada Unii Europejskiej to jeden z kluczowych organów decyzyjnych UE, a także złożona struktura społeczna. Autor przyjmuje perspektywę konstruktywistyczną i skupia się na aktorach uczestniczących w negocjacjach. Analizuje mechanizmy socjalizacji reprezentantów państw w organach Rady, mogące wpływać na sposób działania tych organów, przebieg procesu decyzyjnego, a w konsekwencji na treść przyjmowanych rozstrzygnięć". (fragment tekstu z okładki)

"Praca Kamila Ławniczaka ma na celu analizę procesu decyzyjnego w Radzie UE pod kątem zachodzących tam procesów socjalizacji. Ujęcie to (…) w Polsce nie zostało jeszcze spopularyzowane. (…) Autor czerpie z publikacji międzynarodowych, przybliżając wiele zagadnień teoretycznych polskiemu czytelnikowi". (fragment recenzj dr Karoliny Pomorskiej)

Artykuł na temat studiów europejskich w Polsce

W najnowszym numerze czasopisma "European Review of International Studies" ukazał się artykuł autorstwa prof. Jacka Czaputowicza i dr. Kamila Ławniczaka, zatytułowy European studies in Poland: areas of research, methods and theoretical approaches. Artykuł jest udostępniony bezpłatnie, zapraszamy do lektury.

This article analyses European studies in Poland a quarter-century after the fall of communism. Based on the quantitative and qualitative examination of research articles and PhD dissertations, as well as the results of the latest Teaching, Research and International Policy survey, it concludes that ES in Poland is a multi-disciplinary field of research. There is a great variety of topics, the most popular being the EU political system, the EU external relations and member-state policy towards the EU. Most of the texts are descriptive or focused solely on policy analysis. This lack of explanatory ambitions is usually accompanied by an atheoretical approach to research. It must be noted, however, that there are valuable papers, often written by representatives of the younger generation of Polish researchers, that embrace clearly defined theoretical approaches and use advanced research methods.

Idea Nowego Średniowiecza w procesach (dez)integracji europejskiej

Nakładem wydawnictwa Rambler Press ukazała się książka absolwentki Instytutu Europeistyki, Aleksandry Spalińskiej pt. Idea Nowego Średniowiecza w procesach (dez)integracji europejskiej. Jednym z recenzentów książki był prof. dr hab. Jacek Czaputowicz.

„Celem pracy jest przedstawienie idei Nowego Średniowiecza, która jako podejście holistyczne pozwala wyjaśnić i zrozumieć procesy (dez)integracji zachodzące w obrębie Wspólnej Europy kontekście dokonujących się przemian cywilizacyjnych w skali globalnej. Idea ta budzi spory w debacie publicznej; na gruncie polskim nie została jeszcze dobrze poznana. Refleksja nad neośredniowiecznym paradygmatem integracji dotyczy funkcjonowania nie tylko złożonego europejskiego systemu politycznego, ale również tworzących go podmiotów, którymi de facto w neomediewalnym świecie są już nie tylko państwa. Istotne są również filozoficzne podstawy myślenia o przyszłości oraz o zjawiskach i procesach, które rzutują na funkcjonowanie europejskiego społeczeństwa i jednostki w nim". (fragment tekstu z okładki)

„Książka jest poświęcona paradygmatowi nowego średniowiecza w studiach europejskich. Autorka umiejscawia paradygmat ten na tle teorii stosunków międzynarodowych, teorii integracji europejskiej oraz współczesnych podejść w filozofii politycznej […]. Mocną stroną pracy są opracowane własne przemyślenia autorki, niekiedy podsumowane w formie schematów i tabel […]. Praca Aleksandry Spalińskiej wnosi nowe spojrzenie do rozumienia integracji europejskiej". (fragment recenzji prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza)

Seminarium naukowe 9 października 2017 r.

9 października 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Zakład Metodologii Badań Europejskich seminarium naukowe pt. „Conceptualisations in Research –Conflict Patterns and Brutalities in Armed Conflicts". Seminarium miało charakter otwarty i odbyło się w języku angielskim.

Podczas seminarium gościnny wykład wygłosił pan Caspar ten Dam, ekspert w dziedzinie konfliktów zbrojnych, niezależny badacz współpracujący z Leiden University. Zaprezentował w nim kilka nurtów swoich badań. Pierwszy z nich dotyczy konceptualizacji brutalności i przemocy i wiąże się z definiowaniem takich pojęć jak terroryzm. Drugi nurt dotyczy teorii brutalizacji i cyklów przemocy z konfliktach o różnym charakterze. Trzecim obszarem zainteresowania były globalne wzorce konfliktów, zwłaszcza przewaga konfliktów wewnętrznych, zmieniająca się liczba konfliktów i ich nasilenie.

Po wykładzie odbyła się dyskusja z uczestnikami seminarium, w której wziął udział pan Jaroen Schut, historyk, redaktor Forum of EthnoGeoPolitcs, jak również pracownicy Zakładu, prof. dr hab. Jacek Czaputowicz (kierownik) i dr Kamil Ławniczak (sekretarz). W seminarium wzięło udział około pięćdziesiąt osób, w tym studenci i doktoranci WNPiSM.

Dzięki uprzejmości pana Caspara ten Dama udostępniamy slajdy z wykładu.

Raport z badań dostępny on-line

Z przyjemnością informujemy, że na naszej stronie została udostępniona elektroniczna wersja publikacji prezentującej rezultaty projektu badawczego „Nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce na tle innych państw – podobieństwa i różnice" (NCN, umowa nr UMO-2013/09/B/HS5/00063). Zachęcamy do lektury!

Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce

Z przyjemnością informujemy o publikacji książki autorstwa prof. Jacka Czaputowicza, dr. Kamila Ławniczaka i dr Anny Wojciuk, stanowiącej raport z badań realizowanych w ramach projektu „Badanie stanu dyscyplin »nauka o stosunkach międzynarodowych« i »studia europejskie« w Polsce", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2012/07/B/HS5/03961.

Debaty Europeistyki: 18 maja

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Debat Europeistyki. Jego tematem będzie przyszłość relacji UE i USA. Dyskutanci będą próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy USA wycofują się z Europy, czy odwrotnie chcą pogłębić współpracę transatlantycką. Z drugiej strony: czy Europa potrzebuje nadal Amerykanów i czy chce pogłębiać relacje gospodarcze z nimi? A jeśli tak, to dlaczego tak bardzo protestuje przeciwko TTIP?

Inspiracją dla tematyki spotkania jest książka pod red. dr Marii Dunin-Wąsowicz i dr Aleksandry Jarczewskiej pt. Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy Etap instytucjonalizacji współpracy UE USA (Warszawa 2015).

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2016 r. o godzinie 16:45 w sali nr 114, budynek dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (I piętro).

Nowy numer "Przeglądu Europejskiego"

Na stronie internetowej "Przeglądu Europejskiego" udostępniono 37 tom tego kwartalnika (nr 3/2015), w którym przeczytać można sprawozdanie ze zorganizowanej 18 marca 2015 r. przez nasz Zakład konferencji naukowej "Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju" (autorstwa mgr. Michała Szczegielniaka, tekst w języku angielskim), jak również odpowiedź kierownika Zakładu, prof. Jacka Czaputowicza, na recenzje jego książki pt. "Suwerenność". Zapraszamy do lektury!

Konferencja „Konstruktywizm w studiach europejskich”

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Konstruktywizm w studiach europejskich, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 25 lutego 2016 r. (Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32). Celem konferencji jest określenie potencjału konstruktywizmu w badaniach integracji europejskiej. Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich (red. J. Czaputowicz), opublikowana w styczniu 2016 r. przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowy program wydarzenia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego on-line: http://goo.gl/forms/wO0suoOysW.

Seminarium „Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce”

W środę 21 października odbyło się seminarium naukowe poświęcone dyskusji na temat stanu stosunków międzynarodowych i studiów europejskich w Polsce. Punktem wyjścia do dyskusji była książka autorstwa prof. Jacka Czaputowicza, dr. Kamila Ławniczaka i dr Anny Wojciuk pt. Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015. Dyskusję moderował prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Instytut Europeistyki UW), a wzięli w niej udział prof. Roman Kuźniar (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW), prof. Jacek Raciborski (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR), autorzy książki oraz osoby, które przybyły na seminarium.

Dyskusja koncentrowała się na trzech aspektach. Po pierwsze, rozmawiano o wspomnianej publikacji, podkreślając jej znaczenie dla obu subdyscyplin. Pojawiły się również związane z jej treścią pytania i głosy krytyczne. Po drugie, część dyskutantów zaprezentowała swoje spostrzeżenia i doświadczenia związane z rozwojem nauki o stosunkach międzynarodowych w okresie PRL. Po trzecie, rozmawiano o przyszłości stosunków międzynarodowych i studiów europejskich, starając się określić, co należy zrobić, aby przezwyciężyć słabości zdiagnozowane w dyskutowanej publikacji i sprawić, by polscy badacze SM i SE zaistnieli w większym zakresie w nauce światowej.

Nota recenzyjna

Zachęcamy do zapoznania się z notami recenzyjnym napisanymi przez doktorantki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Mgr Marta Rojewska przedstawia monografię dr. hab. Pawła Janusza Borkowskiego Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, natomiast mgr Małgorzata Smutek prezentuje książkę pod redakcją prof. Jacka Czaputowicza Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności.

Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

18 marca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju", współorganizowana przez Instytut Europeistyki UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich, Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych oraz Central and East European International Studies Association. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Celem konferencji jest przedyskutowanie przez polskie środowisko stanu nauki o stosunkach międzynarodowych i studiów europejskich w Polsce oraz określenie kierunków ich rozwoju. Konferencja umożliwi spotkanie polskich badaczy reprezentujących te dwie subdyscypliny nauk o polityce. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z badań realizowanych w ramach projektu „Badanie stanu dyscyplin »nauka o stosunkach międzynarodowych« i »studia europejskie« w Polsce", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2012/07/B/HS5/03961.

Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji przy pomocy formularza online. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

Nowa publikacja Zakładu Metodologii

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją wydaną w ramach tematu badawczego Metodologiczne problemy studiów europejskich realizowanego w Zakładzie Metodologii Badań Europejskich:

Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności,
red. nauk. Jacek Czaputowicz, Warszawa 2014

EUROPEISTYCZNE WARSZTATY METODOLOGICZNE DLA DOKTORANTÓW I HABILITANTÓW

Czwarta Debata Europeistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartym spotkaniu w ramach Debat Europeistyki. Jego tematem będzie historia jako droga do zrozumiania procesów integracyjnych w Europie. Inspiracją dla tematyki spotkania jest książka dr. Przemysława Żurawskiego pt. Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii (Kraków 2012).

Spotkanie odbędzie się 21 maja 2014 r. o godzinie 18:15 w sali nr 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3 (parter).

Trzecia Debata Europeistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzecim spotkaniu w ramach Debat Europeistyki. Jego tematem będzie władza w Unii Europejskiej: jej usytuowanie i dystrybucja między poszczególnych aktorów. Inspiracją dla tematyki spotkania jest książka prof. Jadwigi Staniszkis pt. Zawładnąć. Zarys proceduralnej teorii władzy (Warszawa 2012).

Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 18:00 w sali nr 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3 (parter).

Konferencja: Europeistyka w perspektywie etycznej i filozoficznej

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do udziału w konferencji Europeistyka w perspektywie etycznej i filozoficznej, która odbędzie się 18 marca 2014 r. na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. W dyskusji panelowej wezmą udział dwaj pracownicy zakładu: prof. Jacek Czaputowicz i dr Paweł Borkowski. Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Druga Debata Europeistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugim spotkaniu w ramach Debat Europeistyki. Jego tematem będzie kryzys (w) Unii Europejskiej: jego różne wymiary polityczne i gospodarcze. Inspiracją dla tematyki spotkania jest książka prof. Zbigniewa Czachóra pt. Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej (Warszawa 2013).

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2014 r. o godzinie 18:15 w sali nr 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3 (parter).

Nowy cykl spotkań naukowych: Debaty Europeistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu w ramach Debat Europeistyki. Jego tematem będzie koncepcja suwerenności w studiach europeistycznych, stosunkach międzynarodowych i politologii. Inspiracją dla tematyki spotkania jest nowowydana książka kierownika Zakładu, prof. Jacka Czaputowicza pt. Suwerenność (Warszawa 2013).

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godzinie 18 w sali nr 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3 (parter).

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Na stronie Narodowego Centrum Nauki opublikowano wyniki konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5 i SONATA 5.

Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty zgłoszone przez członków naszego Zakładu uzyskały dofinansowanie:

  • Nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce na tle innych państw - podobieństwa i różnice, kierownik projektu: dr hab. Jacek Krzysztof Czaputowicz, prof. UW, przyznane środki: 62 280 zł,
  • Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, kierownik projektu: mgr Kamil Dawid Ławniczak, przyznane środki: 49 880 zł.