The International Relations Scholarship in Central and Eastern European Countries:
On Its Way to Cross the Regional Boundaries

Abstract: The discussion gathered acknowledged researchers from the region and countries of the West who for years have been engaged in the development of international relations in the Central and Eastern Europe. The academics analyse strong and weak points of the discipline regarding heritage, organisation, research methods and human resources. They deliberate what epistemological and methodological choices should be made in order to implement Western standards of research.

„Przegląd Europejski" 2013, nr 1, s. 9–36.


 

Publikacje pracowników Zakładu Metodologii Badań Europejskich

2016

Redakcje książek

Rozdziały w książkach

 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Kierunki zmian w Unii Europejskiej a relacje z państwami sąsiadującymi, w: Józef Niżnik (red.), Geopolityczne powiązania Europy, a system polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego ewolucji, Warszawa, s.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Mapa współczesnego liberalizmu: neoliberalny instytucjonalizm, nowy liberalizm, liberalny interwencjonizm, w: Edward Haliżak, Rafał Ożarowski, Anna Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm, Warszawa, s. 17–36.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Modele administracji publicznej i ich przydatność dla konceptualizacji administracji publicznej w państwach Europy Środkowej, w: Misja Publiczna, wspólnota, państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. II, Wrocław, s. 353–364.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Poland and European security policy, w: Alojzy Z. Nowak, Konstanty A. Wojtaszczyk, Łukasz Zamęcki, Poland in the European Union, Madrid, s. 227–239.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Wpływ zmiany modelu integracyjnego Unii Europejskiej na Wspólna Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, w: Tomasz G. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Warszawa, s. 81–96.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Wprowadzenie. Potencjał konstruktywizmu w wyjaśnianiu integracji europejskiej, w: Jacek Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa, s. 7–30.
 • ŁAWNICZAK Kamil (2016), Od paradygmatu do teorii konkretnej. Wkład konstruktywizmu w badanie specyfiki podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, w: Jacek Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa, s. 170–189.

Artykuły

Recenzje i inne publikacje

 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Monika Litwińska,  WiP kontra PRL. Ruch Wolność i Pokój 1985-1989, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Wyskoki Zamek Kraków, 2015, "Pamięć i Sprawiedliwość", nr 1 (27) 2016, s. 454–467.
 • ŁAWNICZAK Kamil (2016), Sprawozdanie z konferencji „Konstruktywizm w studiach europejskich", 25 lutego 2016 r., „Przegląd Europejski", nr 1 (39), s. 163–165.

2015

Książki

Redakcje książek

 • BROWN David C.G., CZAPUTOWICZ Jacek (red.) (2015), Dealing with Disaster: Public Capacities for Crisis and Contingency Management, Brussels (w druku).

Rozdziały w książkach

 • CZAPUTOWICZ Jacek (2015), Paradygmaty w naukach o bezpieczeństwie, w: Stanisław Sulowski (red.), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Paradygmaty – interdyscyplinarność – kształcenie, Warszawa, s. 109–126.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2015), Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej – wyjaśnienie liberalne i realistyczne, w: Marta Witkowska (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa, s. 79–96.
 • CZAPUTOWICZ Jacek, ŁAWNICZAK Kamil (2015), Potencjał badawczy studiów europejskich w Polsce – diagnoza na podstawie analizy artykułów w czasopismach naukowych, w: Luiza Wojnicz, Dorota Rdzanek, Monika Potkańska (red.), W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Szczecin – Warszawa, s. 27–43
 • ŁAWNICZAK Kamil (2015), Badanie społecznych aspektów decydowania w Radzie Unii Europejskiej. Propozycja ram metodologicznych, w: Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Poznań, s. 98–109.
 • MATCZAK K., CZAPUTOWICZ Jacek (2015), Crisis and Contingency Management System in Poland, w: David C.G. Brown, Jacek Czaputowicz (red.), Dealing with Disaster: Public Capacities for Crisis and Contingency Management, Brussels (w druku).

Artykuły

Recenzje i inne publikacje

2014

Książki

Redakcje książek

Rozdziały w książkach

Artykuły

Recenzje i inne publikacje

2013

Książki

Redakcje książek

Rozdziały w książkach

 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Geopolityka w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych, w: Józef Tymanowski (red.), Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Ujęcie geopolityczne, Warszawa, s. 17–26.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Multilateral Diplomats of Central European States before and after 1989, w: Bob Reinalda (red.), Routledge Handbook of International Organization, Abingdon, s. 244–256.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), System międzynarodowy jako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Edward Haliżak, Marek Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa, s. 33–45.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Wielopoziomowe zarządzanie a deficyt demokracji w Unii Europejskie, w: Janusz Ruszkowski, Luiza Wojnicz (red.), Multi-level Govermance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa, s. 121–131.
 • CZAPUTOWICZ Jacek,  SAKOWICZ Marcin (2013), Public Administration in Poland, w: Saltanat Liebert, Stephen E. Condrey, Dmitry Goncharov (red.), Public Administration in Post-Communist Countries: Former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and Mongolia, London, s. 293–318.
 • CZAPUTOWICZ Jacek, STASIAK Dorota (2013), Political Expertise in Poland in the Field of Foreign Policy and the Emergence of think tanks, in: Stephen Brooks, Dorota Stasiak, Tomasz Żyro (eds.), Policy Expertise in Contemporary Democracies, Farnham, s. 165–182.
 • ŁAWNICZAK Kamil (2013), José Manuel Durão Barroso – umiarkowany idealista, w: Justyna Miecznikowska (red.), Politycy europejscy XXI wieku, Toruń, s. 365–389.
 • ŁAWNICZAK Kamil (2013), Process tracing. Śledzenie mechanizmów przyczynowych, w: Kamil Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Warszawa, s. 69–84.
 • ŁAWNICZAK Kamil (2013), Rada Unii Europejskiej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej, Warszawa, s. 31–57.

Artykuły

Recenzje i inne publikacje

 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Dariusz Michalik, Modelowanie i symulacje międzynarodowego układu sił, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations", t. 48, s. 253–256.

Wybrane wcześniejsze publikacje

Książki

Redakcje książek

Rozdziały w książkach

 • ŁAWNICZAK Kamil (2011), Przyczyny modernizacji UE z punktu widzenia państw członkowskich, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa.

Artykuły

Recenzje i inne publikacje

 • CZAPUTOWICZ Jacek (2012), Reforming Public Administration in a Time of Crisis (A review of Ch. Pollitt and G. Bouckaert. 2011. Public Management Reform. A Comparative Analysis: New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. Oxford: Oxford University Press), „The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy", vol. V, nr 1.