Zakład Metodologii Badań Europejskich jest jednym z sześciu zakładów działających w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia europejskie jako subdyscyplina w ramach nauk o polityce charakteryzują się dużą dynamiką. Wywodzące się głównie z nauki o stosunkach międzynarodowych podejścia teoretyczne wzbogacane są o elementy zaczerpnięte z ekonomii i socjologii, istotne znaczenie mają też dla nich takie dyscypliny jak prawo czy historia. Równie bogate źródła mają metody badawcze stosowane w dociekaniach dotyczących integracji europejskiej.

Celem Zakładu jest rozwijanie świadomości metodologicznej badań europejskich w Polsce. Służą temu publikacje, seminaria, konferencje naukowe i projekty badawcze. Ich tematyka skupia się na krytycznej analizie podejść teoretycznych, propagowaniu korzystania z zaawansowanych metod jakościowych i ilościowych oraz ocenie stanu rozwoju subdyscypliny studiów europejskich w Polsce. Zespół Zakładu prowadzi również działalność dydaktyczną.

Kierownik
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz

Zespół
dr Kamil Ławniczak (sekretarz)

Kontakt
metodologia.ie@uw.edu.pl

AKTUALNOŚCI

Nowe publikacje pracowników Zakładu

Zaproszenie na seminarium 5 marca

Zakład Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki WNPiSM UW zaprasza na seminarium naukowe "Teorie integracji europejskiej", które odbędzie się 5 marca 2018 r. o godzinie 14:00, s. 303 w budynku Collegium Politicum (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego).

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji wokół nowej książki prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza, zatytułowanej Teorie integracji europejskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018).

Seminarium poprowadzi prof. UW, dr hab. Stanisław Sulowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W spotkaniu wezmą również udział m.in.: prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, dyrektor Instytutu Europeistyki UW; prof. dr hab. Józef M. Fiszer, kierownik Zakładu Europeistyki w Instytucie Studiów Politycznych PAN; prof. UW, dr hab. Tomasz G. Grosse, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki UW; prof. UJ, dr hab. Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Uprzejmie prosimy o rejestrację obecności za pomocą formularza on-line.

Nowa książka prof. Jacka Czaputowicza

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się monografia autorstwa prof. Jacka Czaputowicza pt. Teorie integracji europejskiej.

"Studenci często zadają pytanie, dlaczego powinniśmy się zajmować teoriami. Odpowiedź jest następująca: teorie pozwalają zrozumieć rzeczywistość społeczną i rządzące nią prawa. Teorie integracji europejskiej wyjaśniają procesy polityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w Europie. Analizują przyczyny, naturę i dynamikę integracji europejskiej. Rozwój teorii jest wynikiem wydarzeń w świecie rzeczywistym, ale także stanu debaty akademickiej, polemik między poszczególnymi badaczami i nurtami oraz sposobu finansowania badań". (fragment tekstu z okładki)

"Książka Profesora Czaputowicza to bardzo interesujące przedstawienie teorii dotyczących integracji europejskiej. W stosunku do wcześniejszych tego typu opracowań publikowanych w Polsce wyróżnia się aktualnym podejściem do tematyki, uwzględniającym najnowsze prace teoretyczne. Przedstawia szeroką gamę koncepcji, ich źródeł, inspiracji teoretycznych (niejednokrotnie pochodzących spoza studiów europejskich), a także historycznej ewolucji i zmieniających się mód. Autor grupuje teorie w przejrzysty i logiczny sposób, wskazując na klarowne typologie. Dużą zaletą jest próba przedstawienia różnych poglądów w ramach poszczególnych szkół, a także ilustrowanie ich najważniejszych różnic i cech charakterystycznych – w postaci graficznej lub tabelarycznej. To ułatwia odbiór trudnych zagadnień teoretycznych, terminologicznych i metodologicznych. Jednocześnie Autor przedstawia bardzo solidną literaturę przedmiotu w omawianym zakresie. Profesor Czaputowicz to wytrawny specjalista w obszarze badań teoretycznych, od wielu lat zajmujący się tymi zagadnieniami, jeden z czołowych znawców tej problematyki w Polsce. Książka jest bardzo dobrym podręcznikiem akademickim i przewodnikiem po myśli teoretycznej dotyczącej integracji europejskiej dla wszystkich zainteresowanych naukowców i badaczy". (fragment recenzj prof. Tomasza G. Grosse)

Nowa książka dr. Kamila Ławniczaka

Nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR ukazała się monografia autorstwa dr. Kamila Ławniczaka pt. Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej. Publikacja prezentuje rezultaty projektu badawczego "Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej".

"Rada Unii Europejskiej to jeden z kluczowych organów decyzyjnych UE, a także złożona struktura społeczna. Autor przyjmuje perspektywę konstruktywistyczną i skupia się na aktorach uczestniczących w negocjacjach. Analizuje mechanizmy socjalizacji reprezentantów państw w organach Rady, mogące wpływać na sposób działania tych organów, przebieg procesu decyzyjnego, a w konsekwencji na treść przyjmowanych rozstrzygnięć". (fragment tekstu z okładki)

"Praca Kamila Ławniczaka ma na celu analizę procesu decyzyjnego w Radzie UE pod kątem zachodzących tam procesów socjalizacji. Ujęcie to (…) w Polsce nie zostało jeszcze spopularyzowane. (…) Autor czerpie z publikacji międzynarodowych, przybliżając wiele zagadnień teoretycznych polskiemu czytelnikowi". (fragment recenzj dr Karoliny Pomorskiej)

Artykuł na temat studiów europejskich w Polsce

W najnowszym numerze czasopisma "European Review of International Studies" ukazał się artykuł autorstwa prof. Jacka Czaputowicza i dr. Kamila Ławniczaka, zatytułowy European studies in Poland: areas of research, methods and theoretical approaches. Artykuł jest udostępniony bezpłatnie, zapraszamy do lektury.

This article analyses European studies in Poland a quarter-century after the fall of communism. Based on the quantitative and qualitative examination of research articles and PhD dissertations, as well as the results of the latest Teaching, Research and International Policy survey, it concludes that ES in Poland is a multi-disciplinary field of research. There is a great variety of topics, the most popular being the EU political system, the EU external relations and member-state policy towards the EU. Most of the texts are descriptive or focused solely on policy analysis. This lack of explanatory ambitions is usually accompanied by an atheoretical approach to research. It must be noted, however, that there are valuable papers, often written by representatives of the younger generation of Polish researchers, that embrace clearly defined theoretical approaches and use advanced research methods.

Showing 1 - 5 of 24 results.
Items per Page 5
of 5